Sao Băng Ước Nguyện, Trang Phục Siêu Nhân – Hoạt Hình Tiếng Việt